Во Германија постојат различни сектори во економијата, каде што компаниите се итно бара професионалци.
“Петте економските експерти” (Експертите за испитување на севкупниот економски развој во
Германија) во својот најнов извештај до заклучок, дека во Германија 2017 таму
не постои област на ниво на недостиг од квалификувани работници, Сепак, со еден исклучок.
во здравството.
затоа што тие го нарекуваат за, меѓу другите, закон за имиграција.