Projektet aktuale në sektorin e IT

News.

Shkencëtarët kompjuterike në fushën e:
Hardware dhe software
projekt: 16/01 Shqipëri

Projekttitel :
Shkencëtarët kompjuterike në fushat e hardware dhe software
Projektnummer: 16/01
përmbajtja dhe objektivat e Projektit: Kandidatët nga Shqipëria,
të gjithë kanë një diplomë në shkenca kompjuterike me fund
dhe përvojën e punës.
gjuhës gjermane dhe angleze në të folur
dhe shkruar nga B2
Projektstart: 1. tetor 2019
Afati:
Aplikimi për vizë në kartën blu
në Ambasadën Gjermane në Tiranë.
Vlerësuar fillimin e punësimit:
me marrëveshje
pjesëmarrësit e projektit: partnerët Shqipëri & Jobagentur Europe
Vlerësuara Paaftësi të / vonesat / Rreziqet:
leje pune (kartë blu)
nga Ambasada Gjermane në Tiranë.
Numri i qëndruar për kandidatët në dispozicion:
15 – 20 kandidatët
kualifikimeve profesionale të kandidatëve:
Diplomë në shkenca kompjuterike në Shqipëri
Strehim për kandidatët:
Mbështetja nga punëdhënësi në
Kërko për strehim
projekt:
Z. Rudolf Sagner